Privātuma politika

Klientu personas datu apstrādes principi

Dokuments (turpmāk – Politika) ir izstrādāts, lai informētu Politikā norādītās fiziskās personas par darbībām, kuras ar viņu personas datiem veic SIA "METROMODELS", reģistrācijas numurs: 40103767854, juridiskā adrese: Stabu iela 44 - 19, Rīga, LV-1011 (turpmāk – SIA "METROMODELS").

SIA "METROMODELS" sniedz zemāk norādītos pakalpojumus (turpmāk – Pakalpojumi):

1. kvalifikācijas celšanas mācību kursi un apmācība klātienē un e-vidē;

2. semināru un konsultāciju organizēšana;

3. bērnu nometnes.

Personas dati ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (datu subjektu).

1. Politikas darbības joma

Politika nosaka fizisku personu datu apstrādi, kura attiecas uz SIA "METROMODELS":

  1. esošajiem klientiem, kas ir fiziskas personas un kas izmanto SIA "METROMODELS" Pakalpojumus;
  2. potenciālajiem klientiem, kas ir fiziskas personas, kurām nav nodibinātas attiecības ar SIA "METROMODELS" un kuras interesējas par SIA "METROMODELS" Pakalpojumu sniegšanas noteikumiem un/ vai izmaksām;
  3. bijušajiem klientiem, tostarp, kuru līgumsaistības nav izpildītas vai kuri piekrituši saņemt komerciālus paziņojumus pēc līguma izbeigšanas;
  4. jebkuru citu fizisku personu, kura vēršas SIA "METROMODELS", (turpmāk – Klienti vai Jūs).

Politika darbojas līdztekus citiem SIA "METROMODELS" noteikumiem un nosacījumiem saistībā ar SIA "METROMODELS" Pakalpojumu.

Lai informētu Jūs par Jūsu personas datu apstrādi, SIA "METROMODELS" sniedz Jums zemāk norādīto informāciju saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – Regula) un Fizisko personu datu apstrādes likumu.


2. Pārzinis

Politikā norādīto Jūsu personas datu pārzinis ir SIA "METROMODELS".

SIA "METROMODELS" kontaktinformācija saistībā ar personas datu apstrādes jautājumiem ir:

juridiskā adrese: Stabu iela 44 - 19, Rīga, LV-1011, Latvija

tālruņa numurs: +371 25127178

e-pasta adrese: metro@metromodels.lv


3. Personas dati un personas datu apstrādes nolūki

SIA "METROMODELS" apstrādā Jūsu personas datus (Personas dati) tostarp, bet ne tikai, šādos nolūkos:

3.1. SIA "METROMODELS" Pakalpojumu sniegšanai:

Klientu identificēšanai;

- norēķinu izpildes uzraudzībai, kredītspējas izvērtēšanai un parādu pārvaldībai;

- finanšu uzskaitei un finanšu interešu aizsardzībai.

3.2. SIA "METROMODELS" Pakalpojumu attīstīšanai un kvalitātes nodrošināšanai:

iesniegumu, pieprasījumu, pretenziju un priekšlikumu izskatīšanai;

klientu konsultācijai;

pakalpojumu uzlabošanai un biznesa attīstīšanai;

pakalpojumu sniegšanas un kvalitātes kontroles nodrošināšanai.

3.3. Drošības un citu tiesisko interešu aizsardzības nolūkiem:

personas datu apstrādes pārkāpumu novēršanai un izmeklēšanai;

informācijas sniegšanai valsts iestādēm, piemēram, Policijai.


4. Personas datu apstrādes tiesiskie pamati

SIA "METROMODELS" veic Jūsu Personas datu apstrādi šādos gadījumos:

Starp Jums un SIA "METROMODELS" ir noslēgts vai tiks noslēgts līgums. Šādā gadījumā SIA "METROMODELS" apstrādā Jūsu Personas datus, ja tie ir vajadzīgi SIA "METROMODELS" līguma izpildei. Ja Jūs nesniedzat SIA "METROMODELS" līguma izpildei nepieciešamos Personas datus, SIA "METROMODELS" nebūs iespējas izpildīt līgumu. SIA "METROMODELS" neatbild par tādu pienākumu neizpildi saskaņā ar minēto līgumu, ja līgums nevar tikt izpildīts Personas datu nesniegšanas dēļ;

Jūsu Personas datu apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu normatīvajos aktos noteiktos uz SIA "METROMODELS" attiecināmos juridiskos pienākumus. Piemēram, SIA "METROMODELS" ir pienākums normatīvajos aktos noteiktos gadījumos nodrošināt Jūsu informācijas sniegšanu valsts iestādēm un to pārvaldībā esošajām informācijas sistēmām, ievērot grāmatvedības dokumentu pārvaldības pienākumus, kā arī arhivēt dokumentus;

Personas datu apstrāde ir nepieciešama SIA "METROMODELS" vai trešās personas leģitīmo (likumīgo) interešu ievērošanai. Leģitīmās intereses ir tiesības, kuru īstenošana ir pieļaujama saskaņā ar normatīvajiem aktiem, tostarp sakarā ar Jūsu un SIA "METROMODELS" starpā noslēgto līgumu. SIA "METROMODELS" ir šādas leģitīmās intereses:

- aizsargāt Klienta un SIA "METROMODELS" intereses un pārzināt sniegto Pakalpojumu kvalitāti un sniegt pierādījumus komunikācijai;

- aizsargāt savas tiesības, izmantojot pilnvarotu un kompetentu iestāžu pakalpojumus;

- aizsargāt savas tiesības, izmantojot saskaņā ar normatīvajiem aktiem no trešajām pusēm pieejamo informāciju un izpildot Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā noteikto pienākumu;

- aizstāvēt savas aizskartās intereses,

- nodrošināt pozitīvu attiecību uzturēšanu ar Klientiem, kā arī Klientu apmierinātības celšanu;

- nodrošināt uzņēmuma darbības (biznesa) pārvaldību, analīzi un plānošanu;

- noturēt un piesaistīt Klientus;

- novērst juridiskus un drošības riskus, t.i., atklāt, izmeklēt un nodrošināties ar pierādījumiem (piemēram, lai potenciāla strīda gadījumā glabātu personas datus noteiktu laiku strīda atrisināšanai);

- novērst potenciālus finanšu un organizatoriskus riskus (piemēram, lai glabātu informāciju par Klientu norēķiniem, kā arī pārvaldītu parādus);

- sniegt atbildi uz Klientu informācijas pieprasījumiem un nodrošināt komunikāciju;

- sniegt, izstrādāt un attīstīt savus Pakalpojumus, nodrošināt to uzlabošanu un komercdarbības attīstību;

- uzturēt tīmekļa lapu, izstrādāt un ieviest to uzlabojumus, kā arī nodrošināt to izmantošanu Klientiem.


5. Personas datu saņēmēji un avoti

SIA "METROMODELS" var nodot Jūsu Personas datus šādiem Personas datu saņēmējiem, ja tas nav pretrunā ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem:

SIA "METROMODELS" darbinieki un pilnvarotās personas, kuras apstrādā šajā Politikā norādītos Personas datus SIA "METROMODELS" vārdā savas kompetences un darba uzdevumu ietvaros;

juridisko pakalpojumu sniedzējiem;

ārpustiesas parādu atgūšanas pakalpojumu sniedzējiem;

pasta un piegādes pakalpojumu sniedzējiem;

kredītinformācijas birojiem;

bankām un citiem norēķinu un finanšu pakalpojumu sniedzējiem, kā arī pakalpojumu sniedzējiem, kuri nodrošina informācijas apmaiņu starp SIA "METROMODELS" un finanšu pakalpojumu sniedzējiem;

tiesībsargājošām iestādēm, tiesām vai citām valsts un pašvaldības iestādēm, ja tas izriet no normatīvajiem aktiem.


6. Personas datu apstrādes termiņš

Jūsu Personas dati tiek apstrādāti tādā apjomā, cik ir saprātīgi nepieciešams atkarībā no konkrētā datu apstrādes nolūka, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu noteikumus.

SIA "METROMODELS" glabās Jūsu Personas datus:

kamēr tas ir nepieciešams, lai sasniegtu Politikas norādītos Personas datu apstrādes nolūkus, tajā skaitā izpildītu normatīvajos aktos noteiktos pienākumus, piemēram:

- informāciju, kas atspoguļota līgumā un, kas atspoguļo līgumā uzņemto saistību izpildi glabāsim 10 gadus pēc līguma izbeigšanas. Pārzinis, ja tā ieskatā līgumā uzņemto saistību izpildi atspoguļojošā informācija nav būtiska, saglabā tiesības atsevišķu informāciju dzēst ātrāk;

- izpildot noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā noteikto pienākumu, pārbaudes laikā iegūto informāciju glabāsim 5 gadus pēc darījuma izbeigšanas.


7. Jūsu tiesības Personas datu apstrādes ietvaros.

Jums ir šādas tiesības attiecībā uz šajā Politikā minētajiem Personas datiem:

Jums ir tiesības piekļūt saviem personas datiem un saņemt no SIA "METROMODELS" informāciju par Jūsu Personas datu apstrādi. Ja informācija šajā Politikā sniegtā informācija Jums nešķiet pietiekami izsmeļoša, lūdzu, vērsieties pie SIA "METROMODELS", izmantojot Politikā norādīto SIA "METROMODELS" kontaktinformāciju!

Par visām papildu Personas datu kopijām, ko Jūs pieprasāt no SIA "METROMODELS", SIA "METROMODELS" var lūgt saprātīgu samaksu, kas izriet no administratīvām izmaksām. Papildus, ja Jūs iesniedzat pieprasījumu elektroniskā formā un nepieprasāt citādi, SIA "METROMODELS" informāciju sniedz plaši izmantotā elektroniskā formātā.

Tiesības labot. Neprecizitāšu gadījumā Jums ir tiesības pieprasīt, lai SIA "METROMODELS" izlabo neprecīzus Personas datus.

Jums ir tiesības pieprasīt, lai SIA "METROMODELS" dzēstu Jūsu Personas datus, ja:

- Jūs atsaucāt savu piekrišanu Personas datu apstrādei, ņemot vērā, ka piekrišanas atsaukšana neietekmē datu apstrādi, kas bija veikta sniegtās piekrišanas spēkā esamības laikā;

- Personas dati vairs nav nepieciešami saistībā ar Politikas norādītajiem nolūkiem, kādos tie tika apstrādāti;

- Jūs esat iebildis pret apstrādi un SIA "METROMODELS" leģitīmie iemesli nav svarīgāki par Jūsu leģitīmajiem iemesliem.


Personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi;

- Personas dati jādzēš saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka tiesības uz dzēšanu neattiecas uz tādiem gadījumiem, kad atbilstoši normatīvajiem aktiem SIA "METROMODELS" ir pienākums apstrādāt Personas datus vai datu apstrāde ir nepieciešama arhivēšanai vai sakarā ar likumīgas prasības celšanu, īstenošanu vai aizstāvēšanu.

Tiesības ierobežot Personas datu apstrādi.

Jums ir tiesības prasīt, lai SIA "METROMODELS" ierobežotu Personas datu apstrādi, ja:

- Jūs apstrīdat Personas datu precizitāti vai apstrādes likumīgumu (ierobežošana darbosies, kamēr notiek apstrīdēšanas process);

- Personas datu apstrāde ir nelikumīga, bet Jūs iebilstat pret Personas datu dzēšanu;

- SIA "METROMODELS" Personas dati vairs nav nepieciešami, bet Jums tie ir vajadzīgi, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības;

- Jūs esat iebildis pret apstrādi un kamēr nav pārbaudīts, vai SIA "METROMODELS" leģitīmie iemesli nav svarīgāki par Jūsu leģitīmajiem iemesliem.


Tiesības atsaukt piekrišanu.

Gadījumos, kad esat devis piekrišanu noteiktu personas datu apstrādei, Jums ir tiesības to atsaukt jebkurā laikā.


8. Pieprasījumu iesniegšanas kārtība.

Visu iepriekš minēto tiesību īstenošanai Jūs varat izmantot šajā Politikā norādīto SIA "METROMODELS" kontaktinformāciju, pieprasījumā norādot šādus Jūsu personas datus: vārdu, uzvārdu, personas kodu, pasta adresi (ja atbildi vēlaties saņemt ierakstītā vēstulē) vai e-pasta adresi (ja atbildi vēlaties saņemt uz e-pasta adresi, no kuras sūtījāt pieprasījumu).


9. Sīkdatnes

Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, ko jūsu apmeklētās mājas lapas saglabā jūsu datorā. Tās tiek izmantotas, lai nodrošinātu mājas lapas darbību, kā arī lai sniegtu informāciju vietnes īpašniekiem.

Šī mājas lapa var iestatīt sekojošas sīkdatnes:

  • Funkcionālās sīkdatnes. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas, lai jūs spētu pārvietoties mājas lapā un lietot tās funkcijas. Bez šim sīkdatnēm mēs nevaram nodrošināt Jūsu pieprasītos pakalpojumus.
  • Google Analytics sīkdatnes. Šīs sīkdatnes lieto, lai iegūtu mūsu mājas lapas apmeklējuma statistiku. Mēs lietojam šo informāciju, lai uzlabotu vietnes darbību un reklāmas pasākumus.
  • Mērķētas reklāmas rīku sīkdatnes. Šīs sīkdatnes lieto, lai paaugstinātu reklāmas efektivitāti un rādītu reklāmas, kas, visticamāk, Jūs interesēs visvairāk.
  • Trešās puses pakalpojumu sniedzēja sīkdatnes. Sīkdatnes var iestatīt šādi šajā mājas lapā lietotie trešo pušu pakalpojumi: Facebook poga "Patīk". Dažas no šīm sīkdatnēm var tikt izmantotas, lai sekotu līdzi jūsu darbībām citās mājas lapās, un mēs tās nevaram kontrolēt, jo šīs sīkdatnes nav iestatījusi mūsu mājas lapa.

Tiesības atteikties no sīkdatnēm?

Lai atteiktos no sīkdatņu saņemšanas, Jūs varat izmantojot privātās pārlūkošanas režīmu, kuru nodrošina lielākā daļa pārlūkprogrammu (privāts logs, inkognito logs vai InPrivate logs). Jebkādas sīkdatnes, kas tiek izveidotas, darbojoties privātās pārlūkošanas režīmā, tiek dzēstas, tiklīdz Jūs aizverat visus pārlūka logus.

Lai atteiktos no mērķētas reklāmas rādīšanai nepieciešamās informācijas iegūšanas un lietošanas, jūs varat izmantot bezmaksas rīku Your Online Choices vai YourAdChoices.


10. Politika

SIA "METROMODELS" ir tiesības veikt papildinājumus Politikā, padarot Jums pieejamu tās aktuālo versiju interneta vietnē www.ladyschool.lv.

Made on
Tilda