DISTANCES līgums / mary poppins

Distances līgums

Šajā Interneta vietnē piedāvāto pakalpojumu SIA “METROMODELS”, vienotais reģistrācijas numurs 40103767854, juridiskā adrese Stabu 44-19, Rīga, LV-1011, kuras vārda uz statūtu pamata rīkojas Olga Košikeviča no vienas puses, turpmāk saukts Pārdevējs, un persona, kas veic pakalpojuma pasūtījumu, turpmāk saukta Pircējs, no otras puses, noslēdz šādu Līgumu:

Pārdevējs apņemas pārdot un nodrošināt Pircējam pakalpojuma saņemšanu, atbilstoši Pircēja pasūtījumam.1.Līguma priekšmets:

Pārdevējs, saskaņā ar šī līguma noteikumiem, apņemas nodrošināt Pircējam noteikto kursa programmu.


2. Līguma darbības termiņš un spēkā esamība

2.1. Līgums ir derīgs bez pušu paraksta un stājas spēkā ar brīdi, kad Pircējs piekrīt līguma noteikumiem, veicot avansa maksājumu 50% (piecdesmit procentus) no pilnas kursa cenas apmērā uz Pārdevēja rekvizītiem, norādītiem 8. pantā. Šī summa tiek iekļauta studiju maksā, ja tiek sāktas studijas, un netiek atmaksāta, ja audzēknis studijas neuzsāk. Gadījumā, ja Pārdevējs atceļ kursu, šī summa pilnā apmērā tiek atgriezta Pircējam.

2.2. AUDZĒKNIS tiek iekļauts grupā tikai pēc 2.1. pantā norādītā maksājuma veikšanas.

2.3. Līgums ir spēkā līdz visu līgumā noteikto saistību pienācīgai izpildei.


3. Kursa nodarbību kārtība

3.1. Kursa nosaukums: MARY POPPINS SUMMER SCHOOL

3.2. Kursa ilgums: 5 darba dienas (Kursa datumi tiks norādīti rēķinā)

3.3. Nodarbības notiek pēc adreses: Stabu iela 19-04, Rīga

3.4. Nodarbību laiki: plkst. 9:30 - 15:00

3.5. Kursa cena: 210,00 EUR (Pusdienas ir iekļauti cenā).


4. Apmaksas kārtība

4.1. Pircējs, rezervejot grupā vietu, veic avansa maksājumu 50% (piecdesmit procentus) no pilnas kursa cenas apmērā, kas ieskaitāma kursa apmaksā un garantē viņa iekļaušanu kursa.

4.2. Ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) dienas pirms kursa uzsākšanas Pircējam pilnībā jāsamaksā Pārdevējam atlikusī summa par kursu.

4.3. Pircējam atteikuma gadijumā avansā samaksātā summa netiek atgriezta.

4.3. Visas apmaksas Pircējam ir jāveic uz šajā Līgumā norādītajiem Pārdevēja rekvizītiem,

4.4. AUDZĒKNIS nevarēs apmeklēt nodarbības gadījumā, ja apmaksas nav veiktas pilnā apmērā.


5. Atteikuma tiesības.

5.1. Pircējam ir tiesības atteikties no pakalpojuma saņemšanas ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pirms kursa uzsākšanas, nosūtot Pārdevējam par to atteikuma vēstuli uz uzņēmuma e-pasta adresi metro@metromodels.lv, vai pa pastu uz juridisko adresi: Stabu 44-19, Rīga, LV-1011. Atteikuma vēstules veidlapu Pārdevējs nosūta Pircējam pa e-pastu pēc Pircēja pieprasījuma.

5.2. Neievērojot šī Līguma 5.1.punkta noteikto termiņu, Pārdevējs neatmaksa Pircējam daļu no samaksātās summas par kusu.

5.3. Pārdevējs pilnība atgriež Pircejam veikto samaksu par kursu, ja ieplānotais kurs, saskaņā ar skolas lēmumu, tiek atcelts.

5.4. Samaksa par kursu tiek atgriezta uz Pircēja atteikumā norādīto bankas kontu, vai uz Pircēja bankas konta rekvizītiem, no kura tika ieskaitīta maksa par kursu.

5.5. Pircējam ir tiesības pārdomāt un uzreiz atcelt pasūtījumu, informējot Pārdevēju par pasūtījuma atcelšanu Pārdevēja darba laikā darba dienās no plkst. 9:00 līdz plkst. 18:00 piezvanot uz tālruni: +371 25127178 vai nosūtot atteikumu uz mājaslapā norādīto e-pastu: metro@metromodels.lv vēl pirms pasūtījuma apstrādes.

5.6. Pārdevējs 7 dienu laikā pēc atteikuma vēstules saņemšanas pārskaita naudu Pircējam.

Strīdu gadījumā, Pircējam ir tiesības vērsties ar rakstveida iesniegumu Patērētāju tiesību aizsardzības centrā.

5.7. Pircējs piekrīt līguma noteikumam, ka maksa par neapmeklētām nodarbībām nav atgriežama un netiek pārnesta uz citām nodarbībām, neatkarīgi no AUDZĒKŅA kavējumu iemesla.

5.8. Strīdi par saistību izpildi tiek risināti sarunu ceļā. Pircējs, kas uzskatāms par patērētāju normatīvo aktu izpratnē ir tiesības izmantot normatīvajos aktos noteiktā kārtībā alternatīvo strīdu risināšanas iespējas, iesniedzot Pārdevējam rakstveida iesniegumu par ārpustiesas strīda risināšanu, norādot:

a) Vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju;

b) Iesnieguma iesniegšanas datumu

c) Strīda būtību, prasījumus un to pamatojumu.

Informācija par ārpustiesas strīdu risināšanas iespējām un ārpustiesas strīdu risinātājiem:

www.ptac.gov.lv/lv/content/arpustiesas-pateretaju-stridu-risinataju-datubaze

www.ptac.gov.lv/lv/content/stridu-risinasanas-process


6. Datu apstrāde

6.1. Ievadot nepieciešamo informāciju, noformējot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Pārdevējs varētu pieņemt Pircēja pasūtījumu un sniegt noteiktos pakalpojumus saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām. Ievadot informāciju, Pircējs piekrīt, ka tam uz e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar Pircēja pasūtījuma apstrādi.


7. Citi noteikumi

7.1. Ar šī Līguma noslēgšanu Pircējs apliecina, ka ir saņēmis precīzu pirmslīguma informāciju par pakalpojuma īpašībām, cenu un citām izmaksām.

7.2. Strīdus un jautājumus, kas rodas saistībā ar šī līguma izpildi, risina, līgumslēdzēju pusēm vienojoties un ievērojot Latvijas Republikas normatīvos aktus.


8. Rekvizīti

Saņēmējs: SIA “METROMODELS”;

Reģ.Nr. 40103767854

Jur.adrese: Stabu 44-19, Rīga, LV-1011

Bankas konts LV52PARX0022591760001

Citadele banka AS SWIFT kods: PARXLV22

Made on
Tilda